Asim Ademov
Асим Адемов - ГЕРБ/ЕНП

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ –
НАШЕТО НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ”

Г-н Асим Адемов, член на Европейския парламент, организира конкурс на тема: „България в Европейския съюз – нашето настояще и бъдеще”. Конкурсът набира за участие есета и мултимедийни презентации и е разделен в две възрастови категории. Ученици от 8-ми и 9-ти клас могат да участват чрез авторско есе, а тези от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас – чрез изготвяне на мултимедийна презентация.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен за всички ученици между 8-ми и 12-ти клас от училищата в област Благоевград. Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Всеки желаещ може да участва в конкурса като изпрати попълнен Формуляр за участие, Декларация за авторско право и есе/ презентация, в зависимост от възрастта на участника, в рамките на посочения срок на е-mail адрес: competition.eu.2017@gmail.com

Есето/ презентацията трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде изготвено/а спрямо зададените критерии.

Есето/ презентацията трябва да бъде авторско/ а, а не създадено/а в съавторство. За да декларира това, участникът в конкурса попълва и подписва Декларация, че е носител на авторските права на есето/ презентацията, с което/която участва, и освобождава организатора на конкурса от претенциите на трети лица. С попълването на Декларацията за авторско право участникът в конкурса дава изричното си съгласие изпратеното/ ата от него есе/ презентация да бъде използвано/ а в дейността на г-н Асим Адемов като член на Европейския парламент, при изготвяне на рекламни и информационни материали, включване в изложби и презентации и т.н. без да предявява допълнителни претенции. Участникът дават също съгласието си името му/ й като автор на есето/ презентацията да бъде публикувано във фейсбук страницата на организатора.

За участниците до 18 годишна възраст се изисква съгласие от страна на родител/ настойник, което задължително се отбелязва във Формуляра за участие, както и в Декларацията за авторските права.

Организаторът си запазва правото да не допуска до участие в конкурса есета или мултимедийни презентации, които са извън темата на конкурса, или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация, или липсващи документи.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Есетата трябва да бъдат във формат Word document, до 2 печатни страници, шрифт – Times New Roman, размер 12, междуредие – Single.

Мултимедийните презентации трябва да бъдат във формат PowerPoint, до 15 слайда и не по-големи от 3 МВ.

КЛАСИРАНЕ

Оценяването на получените творби ще се осъществи от тричленно жури в състав:

  • Проф.д-р Антони Стоилов – заместник ректор „Образователни дейности“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград;
  • Д-р Росинка Проданова – продуцент в БНР Радио Благоевград;
  • Юлиана Христова – старши експерт по Български език и литература в РУО – Благоевград.

Критериите за оценка са:

  • принадлежност към темата на конкурса;
  • естетическо изпълнение;
  • оригиналност;
  • визуално въздействие.

НАГРАДЕН ФОНД

Ще бъдат връчени по 3 първи и 3 поощрителни награди и в двете възрастови категории:

1-ва награда – посещение в Европейския парламент в Брюксел;

Поощрителна  награда – посещение на Народно събрание на Р България в София.

Не се предоставя паричната равностойност на спечелената награда. Наградата е лична и не може да се преотстъпва на трето лице.

 

ПРИДРУЖАВАЩА ИНФОРМАЦИЯ

Есетата/ презентациите, придружени от Формуляра за участие и Декларация за авторски права, се изпращат на e-mail адрес: contest.eu.2017@gmail.com

 

Изпращане на творбите: 01 ноември 2017 г. – 31 декември 2017 г.

Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на г-н Асим Адемов на 01.02.2018 г.

Награждаването ще бъде в тържествена обстановка и в присъствието на официални лица в гр. Благоевград през месец февруари 2018 г.

ПРИЕМАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА

С изпращането на есе или мултимедийна презентация и попълнените коректно Формуляр за участие и Декларация за авторски права, участниците декларират, че са запознати с Регламента на конкурса и го приемат.


Формуляр за участие 

 

Декларация за авторско право