Mariya Gabriel
Мария Габриел ГЕРБ/ЕНП - зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП по време на Шестата кръгла маса на Института за обучение за женски човешки права, чийто домакин е София. Мащабният петдневен форум, организиран от Фондация „Български център за джендър изследвания“

Политиките на ЕС в областта на правата на жените и равенството между половете представи евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел в рамките на Шестата кръгла маса на Института за обучение за женски човешки права, чийто домакин е София. Мащабният петдневен форум, организиран от Фондация „Български център за джендър изследвания“, събра адвокати от Европа за обучение по стратегически дела за осигуряване на ефективна защита на жените и прилагане принципа на равнопоставеност.

 

Мария Габриел формулира основните области на действие, в които ЕС съсредоточава усилията си: икономическа независимост, равностойно заплащане, равнопоставеност при вземането на решения, прекратяване на насилието над жените, равенство между половете отвъд границите на ЕС.

 

Според нея увеличаването на участието на жените на пазара на труда и икономическата им независимост е ключова област, защото нито една икономика не може да се развива успешно, ако не използва в пълна степен потенциала и идеите на половината от населението.

„Европейската политика обръща все по-голямо внимание на основните причини и аспекти на икономическите неравенства, които се отразяват във всички сфери на личния и обществения живот. Водещи сред тези причини са насилието над жените и половите стереотипи, възпрепятстващи жените да разгърнат способностите си. Разликите в заплащането и доходите също генерират неравнопоставеност между жените и мъжете и лишават жените от достъп до финансови ресурси през целия живот“, посочи Мария Габриел от ГЕРБ/ЕНП.

Тя очерта предложените от ЕС конкретни стъпки за справяне с тези предизвикателства, сред които директивата за жените в управителните съвети на дружествата, достигането на 75 % трудова заетост сред мъжете и жените през 2020 г., намаляване на оставащите разлики в заплащането, присъединяване към Истанбулската конвенция относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие.

 

Изключително важно е и външното измерение на европейската политика в областта на равенството между половете, наблегна още Мария Габриел.

Демокрацията, устойчивото развитие и мирът са немислими без участието на жените. Настоящите миграционни катаклизми в много региони на света пораждат още по-големи заплахи за жените, оказват голямо влияние върху тенденциите в политиката за равенство между половете, поради което следва да се отделя повече внимание на правата на жените.

 

„Правата на жените и равенството между половете следва да се интегрират във всички политики на ЕС – вътрешни и външни. За да постигнем това, е нужно единодействието на всички нива – политика, гражданско общество и организации, които допринасят за борбата за равни права“, обобщи Мария Габриел от ГЕРБ/ЕНП