Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

В момента в Европейския парламент се разглежда предложение за изменение на директивата за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма, като българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев е част от екипа, изготвящ позицията на ЕП.

Промените в приетата през 2015г. четвърта директива целят да предоставят по-големи правомощия на звената за финансово разузнаване на държавите-членки и да улеснят сътрудничеството между тях. Освен това ще бъде затегнат контрола върху виртуалните валути като биткойни, както и ще бъдат намалени рисковете, произтичаща от използването на анонимни предплатени карти.

По-конкретно, предвижда се информацията относно дружествата и тръстовете, свързани със стопанска дейност, да се съдържа в публично-достъпни национални регистри на действителни собственици. Тези регистри трябва да бъдат взаимосвързани за по-лесен обмен на информация между държавите-членки.

Предложението на ЕК предвижда и създаването на автоматизирани и централизирани механизми (централен регистър или друг вид централизиран механизъм), които да позволят бързото установяване на самоличността на титулярите на банковите и платежни сметки. До тези механизми ще имат достъп единствено службите за финансово разузнаване на съответната държава членка и органите, участващи в борбата срещу прането на пари.

Не на последно място, Комисията предлага към списъка със задължени субекти, които трябва да следят за съмнения за пране на пари и финансиране на тероризъм, да се добавят платформите за обмен на виртуални валути, както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. От съображения за правна сигурност се предлага и общоевропейско определение на понятието „виртуална валута“.

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев приветства предложенията на ЕК, тъй като според него сега действащото законодателство съдържа малки, но съществени недостатъци, които успяват да се възползват престъпниците, независимо дали терористи или укриващи данъци. Това налага превръщането на директивата за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма не само в по-ефективен инструмент на право-охранителните органи, но и в инструмент, който предотвратява развиването на нови форми на пране на пари и финансиране на тероризма.

От тази гледна точка, Емил Радев предлага да бъде премахната анонимността на виртуалните валути – считана за преимущество пред използването на традиционните валути, тази анонимност води до използването на виртуални валути в рамките на тъмната мрежа за престъпни цели.

Според българския евродепутат е важно да бъде подобрено сътрудничеството между звената за финансово разузнаване на държавите-членки, каквито са и техните искания. Това ще стане чрез извършването на сравними анализи и обмена на сравнима информация, за което е нужно събирането на  еднакъв минимум набор от информация.

Не на последно място, той настоява да бъде премахната възможността за откриване на анонимни сейфове, както и включването на банковите сейфове в банковите централни механизми, предвидени в директивата. Това ще позволи на звената за финансово разузнаване да придобият пълна картина върху притежаваните парични инструменти на дадено лице и да преценят дали то участва в дейности по пране на пари и финансиране на тероризъм.

Очаква се Европейският парламент да одобри своята позиция по директивата през март 2017г, като след това ще започнат преговори със Съвета за изготвянето на окончателния законодателен текст.