Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

Нов еврорегламент ще разшири обхвата на съдебното сътрудничество в електронното правосъдие. Във фокуса на бъдещото законодателство са използването на децентрализирана информационна система за трансгранична комуникация между компетентните органи и развитието на възможността за изслушване чрез видеоконферентна връзка както в граждански и търговски, така и в наказателни дела.

Това обясни българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев на съвместно заседание на комисиите по правни въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент.

Заедно с колегата си Марина Калюранд той изготви доклада относно новите законодателни стъпки за цифровизация на съдебното сътрудничество и достъпа до правосъдие по трансгранични граждански, търговски и наказателни правни въпроси. Предложенията на докладчиците получиха подкрепата на евродепутатите от двете комисии, които виждат във внедряването на съвременните технологии потенциал за по-бързи, по-евтини и по-облекчени съдебни производства за европейските граждани и предприятия.

Децентрализираната IT система ще бъде основният механизъм за предаване на информация между компетентните органи на държавите членки, обясни Емил Радев. Той подчерта необходимостта системата да обхване и европейски структури като Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Eurojust).

По думите на евродепутата разширяването на приложното поле на цифровите инструменти ще задълбочи сътрудничеството между съдебните системи и ще повиши доверието между тях.

Специално внимание докладчиците обърнаха и на видеоконферентните връзки. Използването им трябва да бъде гарантирано от властите, така че да не се поставя под въпрос заради отсъствието на технически възможности. Категорично условие за провеждането на изслушване чрез електронна комуникация е и доброволното и недвусмислено съгласие на съответното заподозряно, обвинено или осъдено лице в рамките на наказателното производство.

Като ключов напредък за улесняване на достъпа до правосъдие Емил Радев определи и създаването на Европейска точка за електронен достъп, разположена на европейския портал за електронно правосъдие. Предвидили сме и възможност физическите лица да използват точката за достъп чрез своите законни представители, отбеляза Марина Калюранд и на свой ред постави акцент върху поверителността на електронната комуникация, стриктното спазване на основните права и защитата на личните данни.

По време на дискусията евродепутатите изтъкнаха необходимостта бъдещият регламент да  преодолее езиковите бариери, да гарантира валидността на електронните подписи и печати при трансграничните производства и равния достъп до услуги, независимо от различната степен на цифровизация в отделните държави.

От Европейската комисия изразиха позицията, че изготвеният доклад прави предложенията й още по-амбициозни, като надгражда широкомащабните инициативи, започнали с двата регламента за връчването на документи и събирането на доказателства и продължили с приемането на регламента за e-CODEX. От ЕК информираха, че въз основа на предприетите изменения предстои цифровизирането на 23 различни съдебни процедури, приложими към гражданските, търговските и наказателните правни въпроси. За целта се предвижда сформирането на експертни групи от всички държави членки, които да дадат насоки за внедряването на необходимите информационно-технологични системи. Преди да се пристъпи към тяхното разработване, отделните концепции ще се обсъждат детайлно, а функционалността им ще се проверява от специалисти практици, увериха от ЕК.