Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

С почти пълно единодушие – 571 гласа „за“, 7 „против“ и 10 „въздържал се“, Европейският парламент одобри регламента относно компютризираната система за трансграничен електронен обмен на данни в областта на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни правни въпроси (система е-CODEX).

 

„С вота си Европейския парламент подкрепи дигитализацията в правосъдието. Решението, взето на настоящата пленарна сесия, дава възможност е-CODEX да разгърне потенциала си като обща и децентрализирана комуникационна мрежа, която осигурява необходимите за съдебното сътрудничество сигурност и оперативна съвместимост“, коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

Той бе съдокладчик на ЕП по досието заедно с португалския си колега Нуно Мело от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

„Като пряк участник в работата по регламента и в преговорите на ЕП с Комисията и Съвета съм удовлетворен, че постигнахме споразумение в максимално кратки срокове – само за месец. Успяхме да защитим позицията, че системата трябва да се прилага при пълно зачитане на основни права като правото на ефективен достъп до правосъдие и на справедлив процес, принципа на недискриминация, защитата на личните данни и др.“, отчете Емил Радев.

Той увери, че е-CODEX ще допринесе за по-широк и по-ефективен достъп до правосъдие за гражданите и предприятията в ЕС. По думите му бързият обмен на информация ще доведе до съкращаване на сроковете и разходите за съдебните производства.

„На практика е-CODEX се състои от пакет от софтуерни продукти, които позволяват да се създаде мрежа от точки за достъп за комуникация между съдилищата на страните от ЕС. Системата дава възможност в електронен вид да се предава и получава съдържание като текст или звук, видеозапис или аудио-визуален запис, а също и под формата на структурирани или неструктурирани данни, файлове или метаданни. Живеем във време, в което правото и технологиите ще бъдат все по-обвързани, затова смятам, че опитът, натрупан чрез е-CODEX, ще открие перспективи за нови електронни инициативи в трансграничните съдебни производства“, заяви още българският евродепутат.

На този етап e-CODEX се управлява от консорциум от държави-членки и други организации, но се предвижда през 2023 г. с по-нататъшното разработване и поддържане на системата да се ангажира eu-LISA – Агенцията на ЕС за оперативно управление на широкомащабни IT системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Именно тя ще поддържа списък с т.нар. „точки за достъп до е-CODEX“ във всяка държава-членка. Системата ще се управлява от централата в Талин, Естония.