Andrey Kovatchev
д-р Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП взе участие в откриването на първата Регионална конференция на Европейското партньорство за достъпно здравеопазване (Patient Access Partnership – PACT) на тема: „Сътрудничеството в региона като начин за подобряване на достъпа до здравеопазване в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“.
На 12 септември д-р Андрей Ковачев взе участие в откриването на първата Регионална конференция на Европейското партньорство за достъпно здравеопазване (Patient Access Partnership – PACT) на тема: „Сътрудничеството в региона като начин за подобряване на достъпа до здравеопазване в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“.

Регионалната конференция събра на едно място политици, представители на здравни институции, пациентски, съсловни и други неправителствени организации, за да дискутират и потърсят общоевропейски решения за подобряване на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване.

Българският евродепутат подкрепя от самото му начало дебата на европейско ниво за достъпа до качествено здравеопазване и се застъпва за конкретни стъпки, целящи да намалят съществуващите между и вътре в държавите неравенства.

По предложение на инициирана от д-р Андрей Ковачев група от евродепутати Европейската комисия вече разработва методология, която да даде обективна картина за специфичните за всяка страна от ЕС проблеми с достъпа. Първите резултати от този проект, чиято реализация европейският бюджет подкрепя със сумата от 250 000 евро, се очакват през следващата година.

Според българския евродепутат подобряването на ефективността на здравните системи минава през това средствата за здраве да бъдат изразходвани във възможно най-голямо съответствие със здравните потребности на населението, които заради демографските тенденции през следващите години значително ще нараснат.

„Фокусът върху постигнатите резултати е пресечната точка между притесненията на хората, които управляват здравната система и са загрижени за нейната финансова стабилност и устойчивост, и пациентите, които искат техните нужди да бъдат посрещнати. Общият интерес и на двете страни е изразходването на средства да бъде обвързано с постигането на конкретни резултати“, заяви Ковачев.

Според него европейските институции трябва да подкрепят усилията на държавите-членки да модернизират здравните си системи. На първо място чрез структурните и инвестиционни фондове, както и хоризонталните мерки като Програмата “Здраве” с бюджет от 450 млн. евро, които могат да се използват за инвестиции в здравна инфраструктура и превенция. Наред с това той призова да продължи работата на европейско ниво по изготвянето на критерии за оценка на функционирането на здравните системи, които ще позволят на страните да обменят опит помежду си.

„Въпреки ограничените правомощия на европейските институции смятам, че въпросите, които най-много вълнуват нашите граждани, трябва да са в центъра на политическия дебат. А здравеопазването със сигурност е едно от тях – в България 71% очакват повече действия на Европейския съюз в тази сфера“, заяви Ковачев.

Пред повече от 150-те участници в конференцията българския евродепутат заяви, че ще продължи да настоява за чуваемост за проблемите на пациентите и да подкрепя съвместните инициативи за подобряване на достъпа на пациентите до здравна грижа.

Той приветства инициативата на българския здравен министър за сближаване на лекарствените политики на страните от региона на ЦИЕ и общи действия в тази област.

Според Ковачев наличността на лекарствени продукти е критичен въпрос за много пациенти, защото в някой случай достъпът до лечение е животоспасяващ.  Европейският парламент разглежда този въпрос и през следващите месеци предстои да приеме незаконодателен доклад, в които ще очертае възможностите за действие и ще отправи препоръки.

д-р Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП по време на първата Регионална конференция на Европейското партньорство за достъпно здравеопазване (Patient Access Partnership – PACT), провела се на 12 и 13 септември в София
д-р Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП по време на първата Регионална конференция на Европейското партньорство за достъпно здравеопазване (Patient Access Partnership – PACT), провела се на 12 и 13 септември в София