Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП: Европейската прокуратура гарантира ефективна борба с измамите в ЕС

Чрез регламент за създаването на Офис на европейския прокурор ЕС полага основата на засилено сътрудничество между държавите членки в борбата срещу измамите с евросредства. Решението беше взето на последното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на Европейския съюз в Люксембург.
По силата на новия регламент престъпленията с фондовете, предназначени да облагодетелстват обикновените граждани, вече няма да останат ненаказани. 

 

Досега Европейският съюз нямаше правомощията да разследва криминални дейности спрямо европейския бюджет и така, за съжаление, милиони евро попадат в ръцете на престъпници. Този вид престъпления до момента са били разследвани основно от националните органи на самите държави членки, но възможностите и капацитетът им се различават особено по отношение на разследванията на трансграничните измами. Разликите в националното право и събирането на доказателства също представляват предизвикателство пред ефективната борба срещу измамите с европейски средства.

С годините стана ясно, че този общоевропейски проблем изисква общоевропейски отговор. Затова при подписването на Лисабонския договор бе вкаран текст – член 86 от Договора за функционирането на ЕС, предоставящ възможност за създаването на Европейска прокуратура за борба с престъпленията срещу финансовите интереси на ЕС. В резултат през юли 2013 г.
Европейската комисия представи предложение за регламент за създаването на ЕРРО. Въпреки опитите на Съвета да излезе с общ подход и въпреки че Европейският парламент прие своята позиция още през 2015 г. и многократно настояваше за бързо създаване на новия орган, на 7 февруари 2017 г.
държавите-членки стигнаха до извода, че не могат да се обединят около единна позиция. За някои страни като Швеция например съществуват конституционни ограничения, които не позволяват участието й в Европейската прокуратура.

Това не спря държавите, които подкрепяха от самото начало създаването на Европейска прокуратура.
17 страни членки, сред които и България – един от най-убедените поддръжници на ЕРРО, настояха чрез т. нар. процедура по засилено сътрудничество да бъде създадена прокуратура с мандат да разследва престъпления само в държавите, участващи в нея. Регламентът получи одобрението на 18 страни членки, но се очаква и други да се присъединят към институцията.

Но какво точно е Европейската прокуратура? Тя ще бъде орган на ЕС, разследващ, преследващ и водещ до правосъдие извършители на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. Базирана в Люксембург, структурата ще бъде на две нива.
Централното ниво ще бъде представлявано от Европейския главен прокурор, който ще бъде ръководител на службата. Децентрализираното ниво ще се състои от европейски командировани прокурори, намиращи се в държавите членки. Те ще извършват ежедневните наказателни производства и разследвания в съответствие с регламента за ЕРРО и законодателството на съответната страна. Държавите членки имат задължението да транспонират Директивата за борба срещу измамите с европейски средства, която е основното европейско законодателство по отношение на борбата срещу престъпленията с европейски средства. Централното ниво на ЕРРО ще надзирава и ръководи работата на командированите европейски прокурори, като по този начин ще гарантира еднакъв подход на разследванията.

Европейската прокуратура ще спомага работата на националните власти по отношение на трансграничните разследвания на измами с европейски фондове, както и на ДДС измамите по настояване на Европейския парламент и след решението на Съда на ЕС. Прокуратурата ще допълва работата на други две агенции на ЕС – ОЛАФ и Евроюст, които нямат мандат да разследват и преследват наказателни случаи.

Основното европейско законодателство, което ще бъде прилагано от т. нар. делегирани прокурори, след като то е транспонирано в националното законодателство, ще бъде директивата за борба срещу измамите с европейски средства. Тя установява минимални правила относно определянето на престъпления и санкции по отношение на борбата с измамите и другите незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза. Криминализирани трябва да бъдат следните измами: използването или предоставянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, които водят до присвояване или неправомерно задържане на европейски средства, независимо дали в контекста на възлагане на обществени поръчки или не; неправилното използване на европейски средства за различна от първоначално предвидената цел; прикриване на неплащане или неправомерно възстановяване на ДДС и др.

По отношение на ДДС измамите директивата ще се прилага само в случаи на тежки престъпления срещу общата система на ДДС, т.е. когато са налице умишлени действия или бездействия, свързани с територията на две или повече държави членки на ЕС, и включващи общи щети в размер на най-малко 10 млн. евро.

Освен това, директивата криминализира прането на пари, когато се отнася за имущество, придобито чрез престъпленията в обхвата на директивата, както и пасивната и активната корупция.

Предвиденото наказание е минимум четири години затвор при извършени вреди или облаги за поне 100 000 евро, като съдебните решения трябва да бъдат приложени бързо – най-късно пет години след присъдата.

До 2019 г. директивата за борба срещу измамите с европейски средства трябва да бъде приведена в националните законодателства, а Европейската прокуратура трябва да започне да функционира през 2020 г. Това означава, че още по време на българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. ще започне активната работа по изграждането на структурата на Прокуратурата, приемането на вътрешните правила, гарантиране на финансирането й. Това поставя България начело на създаването на тази нова, но така необходима институция.

Основна цел на нашето председателство трябва да бъде постигане на компромис между участващите държави-членки за това как да изглежда вътрешната структура на Европейската прокуратура и как адекватно да се финансира предвид разговорите за бъдещата бюджетна рамка.

Изключително важно е всички държави членки да започнат незабавното транспониране на съответното европейско законодателство, за да имаме реално функционираща система след три години.

С постигането на съгласие за създаването на Европейската прокуратура ЕС направи огромна стъпка напред в защитата на европейското финансиране от измами и престъпления.
Вече земеделците, малкият бизнес, общините могат да бъдат сигурни, че измамите и кражбите на европейски средства няма да останат ненаказани!

 

Автор: Емил Радев

Евродепутат ГЕРБ/ЕНП