Емил Радев и Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП
Емил Радев и Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП
Евродепутатите от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев и Владимир Уручев са сред съвносителите на приетата днес от Европейския парламент резолюция, с която се призовава Европейската комисия да изготви нова и по-амбициозна стратегия за защита и хуманно отношение към животните за периода 2016-2020 г., която да запълни празнотите и надгради резултатите от сега действащата такава.

Като съществена част от новата стратегия, депутатите настояват за създаване на хармонизирана и всеобхватна законодателна рамка на ЕС за хуманно отношение към животните, която да обхваща различните аспекти на законодателството, в т.ч. здраве на животните, зоотехнически условия, биологично производство и официален контрол. В резолюцията си Европейският парламент настоява за по-строг контрол в държавите членки върху прилагането на законодателството, свързано със защитата и хуманното отношение към животните. В тази връзка евродепутатът Емил Радев, член на интергрупата за защита на животните подчерта, че в новата стратегия Комисията трябва на първо място да засегне и уреди редица важни въпроси свързани с нуждите и проблемите на специфични видове животни, каквито са например домашните любимци и проблемите свързани с тяхната регистрация и идентификация, все по-голямата нужда от разработване на план за действие относно търговията и трафика с екзотични и диви животни и благосъстоянието на животните държани в плен и в циркове.

„В някои държави-членки тези въпроси са уредени в по-малка или по-голяма степен, но докато липсва единно и хармонизирано европейско законодателство всички въпроси свързани с благосъстоянието на тези животни ще търпят различна интерпретация, която в края на краищата ще доведе единствено до правна несигурност. Това от своя страна би донесло единствено загуби – загуби за европейската конкурентоспособност, общественото здраве, както и за здравето и благосъстоянието на самите животни“, коментира разтревожено Емил Радев.

Евродепутатът Владимир Уручев, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони подчерта необходимостта от въвеждане на рамково законодателство на европейско ниво, за да се засили общото разбиране за хуманно отношение към животните.

„Европейско законодателство в тази сфера не само ще засили конкурентоспособността на вътрешния пазар, но и ще даде ясен сигнал към търговските партньори от трети страни да спазват еквивалентни стандарти по отношение на внасяните животни и продукти“, допълни още той.

Според Уручев, високото ниво на европейските стандарти за хуманно отношение към животните е пряко свързано с качеството на продуктите от животински произход, а оттам и с доверието на потребителите. Евродепутатите обърнаха внимание и на ролята на Общата селскостопанска политика за осигуряване на подходящо финансиране за дейности, свързани с хуманното отношение към животните, за да се предотврати пренасочване на производството и търговията към държави с по-ниски стандарти в тази сфера.

„Необходими са допълнителни стимули по линия на ОСП за инвестиции в земеделските стопанства с оглед подобряване на хуманното отношение към животните. Това не само ще направи крайната продукцията по-конкурента на пазара, но и ще подобри положението на производителите във веригата на доставки“, отбелязаха в заключение българските евродепутати от ЕНП/ГЕРБ.