Mariya Gabriel
Мария Габриел ГЕРБ/ЕНП - зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП

В навечерието на Международния ден за премахване на насилието над жените, който се отбелязва на 25 ноември, Европейският парламент призова за присъединяването на ЕС към  Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието над жените.

В проведения пленарен дебат с представители на Съвета и Комисията, болшинството от евродепутатите отбелязаха, че постигнатият напредък по отношение борбата с насилието спрямо жените и насилието, основано на пола, не е достатъчен.

Силен призив за присъединяване на ЕС към Конвенцията отправи и Мария Габриел, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата, която работи активно и последователно за защита на жените от насилие. Националната кампания „Насилието над жените: да отворим очи и нарушим мълчанието“, която тя провежда и към момента, послужи като катализатор за подписването на Истанбулската конвенция от страна на България през месец април.

„Истанбулската конвенция е първият инструмент в Европа, с който се създава цялостна правна рамка за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие. Този международен договор представлява своеобразен призив за повече равнопоставеност между половете, която няма как да бъде постигната докато статистиките сочат, че една на всеки три жени в Европа е била жертва на физическо или сексуално насилие поне веднъж в живота си. Ето защо подкрепям призива за присъединяването на ЕС към Истанбулската Конвенция, както и за нейното ратифициране от повече държави-членки“, заяви Мария Габриел.

Тя обърна внимание на няколко аспекта, които следва да се вземат предвид.

На първо място зам.-председателят на Групата на ЕНП отбеляза, че само с ратификация на Конвенцията няма да бъдат постигнати желаните резултати. Важно е да бъде осигурена съгласуваността на разпоредбите в Конвенцията с националните правни системи. Това предполага както адаптирането на съответните нормативни разпоредби на национално ниво, така и предвиждането на достатъчен финансов и човешки ресурс за превенция и борба с насилието над жени и защита на жертвите.

На следващ ред Мария Габриел подчерта ключовата роля на тясното сътрудничество с организациите на гражданското общество за постигане на координиран подход в борбата с насилието над жени и повишаване на осведомеността. Тя даде пример с организираната от нея национална кампания срещу насилието над жените, която ясно показа, че обединението на държавните институции и гражданско общество може бъде мощен катализатор за положителна промяна.

„Важно е да продължим усилията на европейско ниво за създаване на обща система за събиране на данни относно насилието над жени, защото то не е проблем само на жените. То засяга всеки един от нас. Институциите трябва да бъдат активни и присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция е решителна стъпка в тази посока“, заключи Мария Габриел.