andrey kovatchev parliament interest group
По инициатива на евродепутата Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП, в Европейския парламент беше учредена Група на евродепутатите, които ще работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествена медицинска грижа. *снимка архив 27.01.2015г

Ресорната Комисия на Европейския парламент подкрепи предложения на българския евродепутат в сферата на здравеопазването


Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент (ЕП) гласува свое становище по Годишния обзор на растежа за 2017 г., с чието публикуване всяка година се дава началото на т.нар. „Европейски семестър“.

В рамките на този инструмент държавите-членки привеждат своите бюджетни и икономически политики в съответствие със специфични за всяка от тях препоръки за реформи, приети на ниво Европейски съюз.

Въз основа на предложенията на Андрей Ковачев в позицията на ресорната парламентарна Комисия ще бъде записано, че инвестициите в здравеопазването са ключова предпоставка за осигуряването на равен достъп на пациентите до медицински услуги с високо качество.

Българският евродепутат предлага също така да се провежда структуриран и систематичен диалог на национално равнище с участието на всички заинтересовани страни в системата на здравеопазването, за да се осигури по-голяма публичност на препоръките за реформи и да се подобри тяхното изпълнение от националните власти.

Според него е необходимо на европейско ниво да се прави по-задълбочена оценка на функционирането на здравните системи, за да се подобри достъпността на здравеопазването и да се намалят здравните неравенства.

Окончателният текст на позицията на ЕП по Годишния обзор на растежа за 2017 г. ще бъде гласувана по време на пленарното заседание на парламента през февруари тази година.