Andrey Novakov
В търсене на нов поглед към градската мобилност и свежи идеи за справяне с предизвикателствата, по време на Европейската година на младежта, евродепутатът Андрей Новаков в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“ избират да чуят гласа на младите хора. Конкурсът на тема: „Устойчива и иновативна мобилност в градовете – думата имат младите“ ще даде възможност на младежки отбори да представят по атрактивен начин с 3-минутни видеа, своите предложения за политики и мерки за подобряване на градската мобилност, както и младежки инициативи за повишаване ангажираността на младите с темата.

В конкурса могат да участват ученици на възраст 16+ години, студенти, докторанти и млади учени от учебни заведения на територията на Област Русе. Те ще се състезават в четири тематични области: Устойчива и иновативна градска мобилност; Интелигентен и устойчив автомобилен транспорт в градовете; Ефективна и устойчива градска логистика на товарните превози; Безопасност на движението в градовете.

Градовете са безспорно един от двигателите на съвременната икономика. По данни на Европейската комисия 70% от населението на континента е съсредоточено в градовете, а прогнозите са до 2050 г. броят му да достигне почти 84%. Градските жители все по-често се сблъскват със замърсяване на въздуха, шум, пътни инциденти, задръствания, затруднения с паркирането и други негативни ефекти, свързани с транспорта в по-големите населени места. Едно от най-сериозните предизвикателства в наши дни е преходът от удобството и комфорта на автомобилите към по-екологични, устойчиви и интелигентни транспортни решения. Същевременно в ежедневието ни навлизат и набират скорост широк набор от иновативни форми на мобилност, транспортни услуги и средства, които изискват нормативна регламентация с цел безопасното им интегриране и използване от хората.

Изпратените от участниците материали ще се оценят от експертно жури и най-добре представилите се отбори ще имат възможността да посетят Европейския парламент в Брюксел.
Важни срокове:

Срок за записване на отборите за участие: 30.06.2022 г.
Срок за изпращане на видеоматериалите: 30.09.2022 г.
За контакт: 0887 786 294 – Лилия Илиева, сътрудник на евродепутата Андрей Новаков liliya.ilieva@andreynovakov.eu

Регламент на конкурса:

Кой може да участва? Ученици на възраст 16+ години, студенти, докторанти и млади учени от учебни заведения на територията на Област Русе.

Регламент:
• Кандидатите участват в отбори от 4-ма души.
• Всеки отбор избира една или част от темите, описани по-долу, и подготвя 3-минутно видео с предложения за политики и мерки за подобряване на съответния аспект от градската мобилност, както и младежки инициативи за повишаване ангажираността на младите с темата

Теми:
1. Устойчива и иновативна градска мобилност
– По-устойчив, екологосъобразен и интелигентен обществен транспорт – в т.ч. зарядна инфраструктура и инфраструктура за алтернативни горива, иновативни услуги и повишаване атрактивността на обществения транспорт, ускоряване на дигитализацията, предизвикателства и конкурентоспособност на сектора; умни системи за управление на трафика; приложение на новите технологии и услуги за декарбонизация на транспорта; въздействия на пандемията COVID-19 върху обществения транспорт.

– По-удобни и атрактивни форми на активна мобилност и микромобилност, в т.ч. велосипеден транспорт, електрически велосипеди, тротинетки, скутери, сегуей и др., ходене – развитие, инфраструктура, по-ефективни и иновативни услуги за гражданите; смарт приложения; въздействия на пандемията COVID-19 върху активната мобилност.

– Мерки, инициативи и работещи решения за справяне с предизвикателствата пред градската мобилност в т.ч. замърсяване, задръствания, достъпност, безопасност, паркиране, нарастване на електронната търговия и др. – политики/мерки на ЕС и на местно ниво, нови цифрови решения за регулиране достъпа на автомобили в градските зони; въвеждане на зони с ниски емисии, качество и обществено приемане на мерките за градска мобилност – включване на гражданите и заинтересованите страни

2. Интелигентен и устойчив автомобилен транспорт в градовете
– По-чист и енергийно ефективен автомобилен транспорт – в т.ч. лични превозни средства, таксиметров транспорт и др. услуги; зарядна инфраструктура и инфраструктура за алтернативни горива, политики/мерки на ЕС и на местно ниво, за насърчаването му (в т.ч. финансови стимули); споделена мобилност – нормативна уредба, политики/мерки на ЕС и на местно ниво, предизвикателства; интелигентна и свързана мобилност – автономни превозни средства – предизвикателства, инвестиции, нормативна регулация.

3. Ефективна и устойчива градска логистика на товарните превози
– Ефективна и нискоемисионна градска логистика на товарните превози и доставки в крайната отсечка (т.нар. „последна миля“/“последен километър“) – по-ефективно разпределение на товари и стоки, споделяне на данни между заинтересованите страни, мултимодалност, центрове за консолидиране на товарите, иновативни решения за доставка (в т.ч. доставки с велосипед, електрически превозни средства и др.)

4. Безопасност на движението в градовете
– Безопасност на движението – в т.ч. защита на уязвимите участници в градското движение (хора с увреждания, възрастни граждани, жени, майки с деца и др.), инфраструктура, сигурност, по-приобщаващ транспорт в градовете, методи и инициативи за повишаване безопасността на движението в градовете, информационни кампании за гражданите.

Подготвените видеоматериали се изпращат на liliya.ilieva@andreynovakov.eu в срок до 30.09.2022 г. Те ще бъдат оценени от експертно жури и най-добре представилите се отбори ще бъдат наградени на церемония през есента на 2022 г.

Награди: най-добре представилите се според журито 4 отбора ще посетят Европейския парламент в Брюксел.

Регистрация на участниците:
Регистрацията на отборите се извършва в срок до 30.06.2022 г. по е-mail на: liliya.ilieva@andreynovakov.eu като за всеки участник в отбора се посочва следната информация:
– Три имена
– Възраст
– Учебно заведение, клас/курс, специалност и факултет/тема на дисертация (ако е приложимо)
– Телефон за контакт
– Три имена на ментор на отбора (учител/докторант/преподавател)
– Телефон за контакт на ментора
– Тема на отбора
Важно: Всеки отбор се състои от максимум 4 участника и един ментор.

Важни срокове:
Срок за записване на отборите за участие: 30.06.2022 г.
Срок за изпращане на видеоматериалите: 30.09.2022 г.Andrey Novakov