Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент прие с голямо мнозинство доклада на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, съдържащ препоръки към Европейската комисия относно създаването на общи минимални стандарти за гражданското производство в Европейския съюз.

Докладът съдържа предложение за директива, с конкретни препоръки за създаване на общи минимални стандарти в гражданското производство. Според Емил Радев, минималните процесуални правила на ниво Европейски съюз могат да допринесат за модернизацията на националните производства, за равни условия на бизнеса, и за повишен икономически растеж чрез ефективни и ефикасни съдебни системи, като се улесни достъпа на гражданите на Европейския съюз до правосъдие.

 
Според Емил Радев въвеждането на общи процесуални стандарти на равнище на Съюза безспорно ще доведе до повишаване на взаимното доверие сред съдебните системи на Европейския съюз и би гарантирало общо равновесие на основните процесуални правила при гражданскоправните спорове.

 
Дискусиите за хармонизиране на гражданския процес в Европейския съюз не са от вчера. Те стартираха преди две десетилетия с представянето на проучване за сближаване на разпоредбите при граждански процес на държавите членки (т. нар. Доклад Storme). Като резултат от това, Европейският съюз предприе мерки с цел сближаване на правилата в гражданското производство на държавите-членки. В момента обаче все още няма уеднаквени правила за гражданското производство в Европейския съюз.
Гражданското производство е неразделно свързано с основното право на справедлив процес и ефективно средство за защита, гарантирани от чл. 47 на Хартата за основни права на Европейския съюз  и от чл. 6 на Европейската конвенция за правата на човека. Ето защо според доклада физическите лица трябва да могат да се позовават и да отстояват тези права, където и да се намират в Съюза, както и да сезират съдилищата в други държави-членки, толкова лесно, колкото и в своята държава-членка.

В своя доклад Емил Радев подчертава, че това предложение трябва да се разглежда като първа стъпка в процеса на по-нататъшна хармонизация и сближаване на системите на гражданското правосъдие на държавите членки и на създаването, в по-дългосрочен план, на Европейски гражданско- процесуален кодекс.